24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in 7/2 maddesine göre hazırlanan Gazi Üniversitesine kurumlar arası yatay geçiş yapacak öğrencilerin başvurularında ve değerlendirilmesinde kullanılacak olan kriterler-asgari koşullar ve değerlendirme esasları

 

 GAZİ ÜNİVERSİTESİNE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURULARINDA VE DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILACAK OLAN KRİTERLER-ASGARİ KOŞULLAR VE DEĞERLENDİRME ESASLARI

 

EK MADDE 1 (ÖSYM TABAN PUANI İLE İLGİLİ YATAY GEÇİŞ) ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AYNI SAYFADAN İLAN EDİLECEKTİR.

Yukarıda belirtilen Yönetmelik çerçevesinde ve söz konusu Yönetmeliğin 7/2 maddesi (Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan kriterler ve yatay geçiş için gereken asgari koşullar, üniversite senatolarınca belirlenir ) gereğince, Gazi Üniversitesine kurumlar arası yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin aşağıda belirtilen kriterleri ve asgari koşulları sağlaması gerekmektedir.

1. Yükseköğretim Kurulunca denkliği tanınan ve eşdeğer yükseköğretim kurumları arasında yatay geçiş yapılır.

2.  Fakülte-Yüksekokul arasında program ismi aynı olsa dahi yatay geçiş yapılamaz.

3. Öğrencinin başvuru sırasında eşdeğer bir yükseköğrenim kurumunda kayıtlı veya izinli (öğrenci statüsünde) olması zorunludur.

4. Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda, bitirmiş olduğu dönemlere ait not dökümünde başarısız dersin ve üniversite yönetmeliğine göre koşullu geçer ders notunun bulunmaması gerekir ( DD veya DC gibi).

5. Tamamen ya da kısmi İngilizce (% 30) eğitim yapan programlara, tamamen ya da kısmi İngilizce (% 30) eğitim yapan programlarda öğrenim gören öğrenciler başvurabilir. (Bu programlara başvuracak öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak sınavdan başarılı olmak ya da Yabancı Diller Yüksekokulunun belirleyeceği ulusal veya uluslararası yabancı dil sınav/sınavlarından belirlenen puanları almış olmak zorundadırlar.) Ayrıca M.T.O.K. programlarına, sadece M.T.O.K. programlarında öğrenim görenler ve intibak programını başarmış olanlar başvurabilirler. Başvurulan program ile öğrenim görülen programın aynı olması gerekmektedir.

6. Öğrencinin genel not ortalamasının dörtlük sistemde en az 3.50/4.00 (sadece yüzlük sistemi kullanan programlar için en az 88.33/100) olması zorunludur. Dörtlük/yüzlük sistem (4.00/100) dönüşümlerinde kurumlar arasında birlikteliği sağlamak amacıyla Yükseköğretim Kurulu dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

7. Başvurular sadece öğrencinin öğrenim gördüğü kurumda kayıtlı olduğu sınıf/dönemi takip eden sınıf/döneme yapılabilir.

8. Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programa kaydolduğu ÖSYS merkezî yerleştirme puanı, yatay geçiş yapmak istediği programın öğrencinin kaydolduğu yıldaki ÖSYS taban puanından en fazla 3.00 tam puan eksiği olmalıdır. (Sınavsız geçiş yaparak ön lisans programlarına yerleşen öğrencilerde OBP’nın en fazla 3.00 tam puan eksiği olabilir.)

9. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan programlarda o yıl Üniversitece ilan edilen YGS puanları dikkate alınacaktır.

10. Kayıtlı olduğu programa, Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü kapsamında yerleştirilen öğrencilerin ve DGS  (Dikey Geçiş Sınavı) ile yerleştirilen öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacaktır.

11. Daha önce yatay geçiş yapmış öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacaktır.

12. Öğrencinin disiplin cezası almamış olması gerekmektedir.

13. Yatay geçiş başvurularının Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir. Posta, faks vb. ile gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

14. Altı (6) yarıyıl eğitim veren Meslek Yüksek Okullarındaki ilgili bölümlere altı (6) yarıyıl eğitim veren Meslek Yüksek Okullarından geçiş yapılır.

 

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme, başvuran adayların ÖSYS merkezî yerleştirme puanları ve akademik ortalamaları dikkate alınarak hesaplanan Yerleştirme Puanına (YP) göre yapılır. Ön kayıt ve özel yetenek sınavıyla yerleştirilen öğrenciler ise daha önceki yıllarda Üniversitemize müracaat etmek için gerekli olan en düşük YGS puanına sahip olmalıdır. Adaylar ayrıca ilgili birimlerce sınav ya da mülakata tabi tutulacak, başarılı olan adayların  yatay geçişleri yapılacaktır.

Başvurular Üniversitemizce oluşturulan Komisyon tarafından değerlendirilecektir.

Üniversitelere Kontenjan Ayrılması

Kontenjan sayısı kadar farklı üniversiteye birer kontenjan ayrılır. Hangi üniversiteye kontenjan ayrılacağı, başvuranların öğrenim gördükleri üniversiteler  arasından ve ÖSYM puanlarının yüksekliği dikkate alınarak belirlenir.

Yerleştirme  Puanlarının (YP)  Hesaplanması

Başvuran adaylar için Yerleştirme Puanı (YP) hesaplanır. YP, ÖSYS merkezî yerleştirme puanının % 80’i ile yüzlük sisteme  dönüştürülmüş (dörtlük/yüzlük sistem (4.00/100) dönüşümlerinde kurumlar arasında birlikteliği sağlamak amacıyla Yükseköğretim Kurulu dönüşüm tablosu esas alınacaktır) genel akademik ortalamasının % 20’sinin toplamıyla elde edilir.

Farklı üniversitelerden öğrencilere yatay geçiş imkânı vermek maksadıyla adaylar, hesaplanan YP’lerin yüksekliği dikkate alınarak üniversiteleri bazında sıralanır ve her bir üniversite için belirlenmiş kontenjan kadar YP’si en yüksek adaya geçiş imkânı verilir. Bu işlem tüm kontenjanlar doldurulana kadar tekrarlanır.

Kontenjan sayısı  kadar yedek ilan edilir. Yerleşen adayların kayıt yaptırmaması durumunda yedeklere kayıt hakkı tanınır.

 

GEREKLİ BELGELER

Başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için belirtilen belgelerin son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.

1. Transkript (not dökümü) belgesi

Başvuran öğrencinin ayrılacağı Üniversiteden kapalı zarf içerisinde temin edeceği, eğitimi süresince aldığı bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve genel not ortalamasını gösteren resmi belge

 2. Öğrencinin üniversiteye kabulü sırasında sunduğu sınav sonuç belgesi

Söz konusu belge, ÖSYM web adresinden başvuru sahibi ile kontrol edileceğinden, adayların ÖSYM şifrelerini temin ederek başvuru merkezine gelmeleri gerekmektedir.

3. Başvuru formu  tıklayınız

4. Disiplin cezası alıp almadığına ilişkin belge

5. Öğrencinin geldiği programın eğitim diline ilişkin belge (tamamen veya kısmen İngilizce olan programlar için)

6. Onaylı ders içerikleri

7. İkinci Öğretim (İ.Ö.) programlarından Birinci Öğretim (N.Ö.) programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak adayların ilk %10’a girdiklerini gösterir belge

8. Öğrencinin üniversitesinden alacağı daha önce akademik yatay geçiş yapmadığını gösteren belge.

NOT: Başvuru belgeleri ikişer nüsha şeklinde hazırlanmalıdır. (İkinci dosya asıl belgelerin fotokopisi olabilir.)

 

BELGE TESLİM ADRESİ

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı

Yatay Geçiş Ofisi

Teknikokullar 06500- ANKARA / TÜRKİYE

 

BAŞVURU TAKVİMİ

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı

Gazi Üniversitesi Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru Takvimi

Başvuru Tarihleri

Başlangıç

Bitiş

25/7/2016

29/7/2016

 

Başvurular, bütün belgeler tamamlanmış olarak Üniversiteye (Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına) şahsen müracaat edilerek yapılır.  Posta, faks vb. iletişim araçları ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

SONUÇLARIN İLANI

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Gazi Üniversitesi Kurumlar Arası Yatay Geçiş Sonuçlarının

İlanı ve (Tıp Fakültesi Hariç) Kayıt Takvimi

 

Sonuç İlan Tarihi

Kesin Kayıt Tarihi

Yedek Kayıt Tarihi

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

15.08.2016

29.08.2016

31.08.2016

01.09.2016

02.09.2016

 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine Kurumlar Arası Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kayıt Tarihleri

Kesin Kayıt Tarihi

Yedek Kayıt Tarihi

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

22.08.2016

24.08.2016

25.08.2016

26.08.2016

 

Katkı Payı Ödemeleri

Katkı payı ödemesi işlemleri Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslar doğrultusunda yapılacaktır.

 

AZAMİ SÜRE

Yatay geçiş ile kurum/bölüm değiştiren öğrencilerin önceki kurumlarında/programlarında harcamış oldukları süreler  azami öğrenim süresi hesabına katılır. Toplam süre kanunla belirtilen süreleri aşamaz.

ÖZEL DURUMLAR

Gerekli başvuru koşullarını sağlamak kaydı ile aşağıda belirtilen durumlarda yapılan başvurular özel durum olarak değerlendirilir:

 • Kamu kurum ya da kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri (kontenjan dışı değerlendirme)

 • Yurt dışında devlet hizmetinde görevlendirilenlerin görevinin sona ermesi, işçi ise kesin dönüş yapması halinde çocukları (kontenjan dışı değerlendirilir),

 • Türkiye’de görevli yabancı diplomatların çocukları

Bu kapsamdaki adayların başvuru yapabilmesi için aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekir.

1. Kamu kurum ya da kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri başvurularında,

 • Öğrencinin başvuru sırasında eşdeğer bir yükseköğrenim kurumunda kayıtlı (öğrenci statüsünde) olması zorunludur.

 • Öğrencinin lisans programında en az iki dönemi tamamlamış olması zorunludur.

 • Öğrencinin kayıtlı olduğu programda almış olduğu tüm dersleri başarmış olması zorunludur.

 • Öğrencinin genel not ortalamasının 4’lük sistem uygulayan birimlerde en az 3.50, 100’lük sistem uygulayan birimlerde 88.33 olması zorunludur.

 • Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programa kabul edildiği yıla ait YGS/LYS yerleştirme puanının, başvurduğu programın o yıla ait YGS/LYS genel kontenjan yerleştirme taban puanına eşit veya yüksek olması zorunludur.

 • Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın varsa diğer geçiş koşullarını (mülakat, portfolyo vb.) yerine getirmiş olması zorunludur.

2. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne veya babasının, devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi, işçi ise kesin dönüş yapması halinde çocuklarının başvurularında;

 • Liseye en az iki yıl yurtdışında devam etmiş ve bitirmiş olanların Gazi Üniversitesi 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı “Kendi İmkânları İle Öğrenim Görecek Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü” Başvuru Koşullarını sağlaması gerekir.

 • Liseyi Türkiye’de bitirenler ile liseye en az bir yıl yurtdışında devam etmiş ve bitirmiş olanların kurumlar arası yatay geçiş kontenjanı için başvuru koşullarını ve Gazi Üniversitesi başvuru esaslarını sağlaması gerekir.

 

ÖNEMLİ NOT:

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar ile kısmen veya tamamen İngilizce eğitim veren programlara başvuran adayların yeterlik/muafiyet sınavı aşağıda belirtilen ilgili Fakülte/ Yüksekokulda 02/8/2016 günü saat 14:00’de yapılacaktır. Bu konuya ilişkin olarak adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

SINAV YERLERİ:

Hazırlık İngilizce Muafiyet Sınav Yeri:

Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu/Gölbaşı Yerleşkesi/ANKARA

Özel Yetenek Yeterlilik Sınav Yerleri:

İlgili Fakülte/Yüksekokul

 • Gazi Eğitim Fakültesi

 • Sanat ve Tasarım Fakültesi

 • Güzel Sanatlar Fakültesi

 • Türk Müziği Devlet Konservatuarı

 • Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu