Duyurular

 

24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in 7/2 maddesine göre hazırlanan Gazi Üniversitesine kurumlar arası yatay geçiş yapacak öğrencilerin başvurularında ve değerlendirilmesinde kullanılacak olan kriterler-asgari koşullar ve değerlendirme esasları

 

 GAZİ ÜNİVERSİTESİNE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURULARINDA VE DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILACAK OLAN KRİTERLER-ASGARİ KOŞULLAR VE DEĞERLENDİRME ESASLARI

 

Yukarıda belirtilen Yönetmelik çerçevesinde ve söz konusu Yönetmeliğin 7/2 maddesi (Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan kriterler ve yatay geçiş için gereken asgari koşullar, üniversite senatolarınca belirlenir ) gereğince, Gazi Üniversitesine kurumlar arası yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin aşağıda belirtilen kriterleri ve asgari koşulları sağlaması gerekmektedir.

1. Yükseköğretim Kurulunca denkliği tanınan ve eşdeğer yükseköğretim kurumları arasında yatay geçiş yapılır.

2.  Fakülte-Yüksekokul arasında program ismi aynı olsa dahi yatay geçiş yapılamaz.

3. Öğrencinin başvuru sırasında eşdeğer bir yükseköğrenim kurumunda kayıtlı veya izinli (öğrenci statüsünde) olması zorunludur.

4. Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda, bitirmiş olduğu dönemlere ait not dökümünde başarısız dersin ve üniversite yönetmeliğine göre koşullu geçer ders notunun bulunmaması gerekir (DD veya DC gibi).

5. Tamamen ya da kısmi İngilizce (% 30) eğitim yapan programlara, tamamen ya da kısmi İngilizce (% 30) eğitim yapan programlarda öğrenim gören öğrenciler başvurabilir. (Bu programlara başvuracak öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak sınavdan başarılı olmak ya da Yabancı Diller Yüksekokulunun belirleyeceği ulusal veya uluslararası yabancı dil sınav/sınavlarından belirlenen puanları almış olmak zorundadırlar.) Ayrıca M.T.O.K. programlarına, sadece M.T.O.K. programlarında öğrenim görenler ve intibak programını başarmış olanlar başvurabilirler. Başvurulan program ile öğrenim görülen programın aynı olması gerekmektedir.

6. Öğrencinin genel not ortalamasının dörtlük sistemde en az 2.75/4.00 (sadece yüzlük sistemi kullanan programlar için en az 70,83/100) olması zorunludur. Adayın transkriptinde Genel Akademik Ortalamasının 100’lük sistem karşılığı bulunmadığı takdirde Dörtlük/yüzlük sistem (4.00/100) dönüşümlerinde kurumlar arasında birlikteliği sağlamak amacıyla Yükseköğretim Kurulu dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

7. Başvurular sadece öğrencinin öğrenim gördüğü kurumda kayıtlı olduğu sınıf/dönemi takip eden sınıf/döneme yapılabilir.

8. Açık veya uzaktan öğretim programlarımız olmadığı için açık ve uzaktan öğretim programlarından başvuru alınmayacaktır.

9. İkinci öğretim programlarından birinci öğretim programlarına yapılacak olan başvurularda öğrenim görülen program ve sınıfta ilk yüzde onda (% 10) olduğunu gösteren belge getirilmelidir.

10. Yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara yapılacak olan yatay geçiş başvurularında diğer şartların yanı sıra Yetenek Sınavında da başarılı olunması gerekmektedir. 

11. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan programlarda o yıl Üniversitece ilan edilen YGS puanları dikkate alınacaktır.

12. Kayıtlı olduğu programa, Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü kapsamında ve DGS  (Dikey Geçiş Sınavı) ile yerleştirilen öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacaktır.

13. Daha önce kurumlar arası yatay geçiş yapmış öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacaktır.

14. Öğrencinin disiplin cezası almadığını belgelemesi gerekmektedir.

15. Yurt dışı yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler için yurt dışı yatay geçiş kontenjanı belirlenmeyecektir.

16. Sınıf geçme esasına göre eğitim veren programlara başvuruda bulunan öğrencilerin kayıtlı oldukları eğitim programlarındaki (müfredatlarındaki) farklılıklar ilgili birimlerce değerlendirilir. İntibak sınıfı ve fark dersleri Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.

17. İlgili yönetmeliğin 24. Maddesi 1. ve 2. ikinci fıkralarına göre başvuru yapacak adaylar için tayinin ve ikametin Ankara olması ayrıca adayların yukarıda belirtilen ön koşulları sağlaması gerekmektedir.

18. Altı (6) yarıyıl eğitim veren Meslek Yüksek Okullarındaki ilgili bölümlere altı (6) yarıyıl eğitim veren Meslek Yüksek Okullarından geçiş yapılır.

19. Milli sporcu olarak başvuruda bulunacak olan adayların YGS puanının minimum 185 olması gerekmektedir.

20. Yatay geçiş başvurularının, ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu’nun öğrenci işleri birimine şahsen yapılması gerekmektedir. Posta, faks vb. ile gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

DEĞERLENDİRME

Alınan başvurular, aşağıda yer alan formül ile hesaplanan “Değerlendirme Puanı” na göre sıralanır.

Değerlendirme Puanı en az 95 olan adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanır, kontenjan kadar asil aday kayıt hakkı kazanır. Belirlenen kontenjan kadar da yedek aday belirlenir. Belirlenen asil ve yedek adaylar Üniversitemizin ana sayfasında kesin kayıt tarihleri ile birlikte ilan edilir.

Değerlendirmeye Esas Puan= [ X/Y×100×0,97 ] + [ Z×0,03 ]

X= Öğrencinin Üniversiteye Yerleşme Puanı 

Y= Üniversitenin İlgili Bölümünün ÖSYS Yerleşme Taban Puanı

Z= Genel Akademik Ortalama Not Ortalaması

Başvurular Üniversitemizce oluşturulan Komisyon tarafından değerlendirilecektir.

Adaylar ayrıca ilgili birimlerce sınav ya da mülakata tabi tutulacak, başarılı olan adayların  yatay geçişleri yapılacaktır.

 

Üniversitelere Kontenjan Ayrılması

Kontenjan sayısı kadar farklı üniversiteye birer kontenjan ayrılır. Hangi üniversiteye kontenjan ayrılacağı, adayların öğrenim gördükleri üniversiteler  arasından ve Değerlendirme Puanlarının yüksekliği dikkate alınarak belirlenir.

Kontenjan sayısı  kadar yedek ilan edilir. Yerleşen adayların kayıt yaptırmaması durumunda yedeklere kayıt hakkı tanınır.

 

GEREKLİ BELGELER

Başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için belirtilen belgelerin son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.

1. Transkript (not dökümü) belgesi

Başvuran öğrencinin ayrılacağı Üniversiteden kapalı zarf içerisinde temin edeceği, eğitimi süresince aldığı bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve genel not ortalamasını gösteren resmi belge

 2. Öğrencinin üniversiteye kabulü sırasında sunduğu sınav sonuç belgesi

Söz konusu belgenin ÖSYM web adresinden başvuru sahibi ile kontrol edileceğinden, adayların ÖSYM YGS/LYS belgelerinin altında yer alan Sonuç Belgesi Kontrol Kodu ile birlikte başvuru merkezine gelmeleri gerekmektedir.

3. Başvuru formu için tıklayınız.

4. Disiplin cezası alıp almadığına ilişkin belge

5. Öğrencinin geldiği programın eğitim diline ilişkin belge (tamamen veya kısmen İngilizce olan programlara yapılan başvurular için)

6. Onaylı ders içerikleri

7. İkinci Öğretim (İ.Ö.) programlarından Birinci Öğretim (N.Ö.) programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak adayların ilk %10’da olduklarını gösterir belge

8. Öğrencinin üniversitesinden alacağı daha önce akademik yatay geçiş yapmadığını gösteren belge.

NOT: Başvuru belgeleri ikişer nüsha şeklinde hazırlanmalıdır. (İkinci dosya asıl belgelerin fotokopisi olabilir.)

 

BELGE TESLİM ADRESİ

İlgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri

Birimlerin iletişim numaraları ve adresleri için tıklayınız.

( http://gazi-universitesi.gazi.edu.tr/posts/view/title/akademik-birimler-13306#fakulteler )

 

BAŞVURU TAKVİMİ

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru Takvimi

Başvuru Tarihleri

Başlangıç

Bitiş

17.07.2017

21.07.2017

 

Başvurular, bütün belgeler tamamlanmış olarak Üniversiteye (Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına) şahsen müracaat edilerek yapılır.  Posta, faks vb. iletişim araçları ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

SONUÇLARIN İLANI

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Sonuçlarının

İlanı ve (Tıp Fakültesi Hariç) Kayıt Takvimi

 

Sonuç İlan Tarihi

Kesin Kayıt Tarihi

Yedek Kayıt Tarihi

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

07.08.2017

21.08.2017

22.08.2017

23.08.2017

25.08.2017

 

Tıp Fakültesine Kurumlar Arası Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kayıt Tarihleri

Kesin Kayıt Tarihi

Yedek Kayıt Tarihi

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

14.08.2017

15.08.2017

16.08.2017

18.08.2017

 

Katkı Payı Ödemeleri

Katkı payı ödemesi işlemleri Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslar doğrultusunda yapılacaktır.

 

AZAMİ SÜRE

Yatay geçiş ile kurum/bölüm değiştiren öğrencilerin önceki kurumlarında/programlarında harcamış oldukları süreler  azami öğrenim süresi hesabına katılır. Toplam süre kanunla belirtilen süreleri aşamaz.

 

ÖZEL DURUMLAR

Gerekli başvuru koşullarını sağlamak kaydı ile aşağıda belirtilen durumlarda yapılan başvurular özel durum olarak değerlendirilir:

 • Kamu kurum ya da kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri (kontenjan dışı değerlendirilir)
 • Yurt dışında devlet hizmetinde görevlendirilenlerin görevinin sona ermesi, işçi ise kesin dönüş yapması halinde çocukları (kontenjan dışı değerlendirilir),
 • Türkiye’de görevli yabancı diplomatların çocukları

Bu kapsamdaki adayların başvuru yapabilmesi için aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekir.

1. Kamu kurum ya da kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri başvurularında,

 • Öğrencinin başvuru sırasında eşdeğer bir yükseköğrenim kurumunda kayıtlı (öğrenci statüsünde) olması zorunludur.
 • Öğrencinin lisans programında en az iki dönemi tamamlamış olması zorunludur.
 • Öğrencinin kayıtlı olduğu programda almış olduğu tüm dersleri başarmış olması zorunludur.
 • Öğrencinin genel not ortalamasının 4’lük sistem uygulayan birimlerde en az 2.75 100’lük sistem uygulayan birimlerde 70,83 olması zorunludur.
 • Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programa kabul edildiği yıla ait YGS/LYS yerleştirme puanının, başvurduğu programın o yıla ait YGS/LYS genel kontenjan yerleştirme taban puanına eşit veya yüksek olması zorunludur.
 • Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın varsa diğer geçiş koşullarını (mülakat, portfolyo vb.) yerine getirmiş olması zorunludur.

2. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne veya babasının, devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi, işçi ise kesin dönüş yapması halinde çocuklarının başvurularında;

 • Orta öğretimini yurt dışında tamamlayanların Gazi Üniversitesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı “Kendi İmkânları İle Öğrenim Görecek Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü”ne ilişkin Başvuru Koşullarını sağlaması gerekir.

 

 • Türkiye’de orta öğretimini bitirenler ile liseye en az bir yıl yurtdışında devam etmiş ve bitirmiş olanların kurumlar arası yatay geçiş kontenjanı için başvuru koşullarını ve Gazi Üniversitesi başvuru esaslarını sağlaması gerekir.

 

ÖNEMLİ NOT:

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adayların yeterlik sınavı aşağıda belirtilen ilgili birimlerde 26/07/2017 (Çarşamba) günü saat 14:00’de yapılacaktır. Bu konuya ilişkin olarak adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SINAV YERLERİ:

Özel Yetenek Yeterlilik Sınav Yerleri:

İlgili Fakülte/Yüksekokul

 • Gazi Eğitim Fakültesi
 • Sanat ve Tasarım Fakültesi
 • Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Türk Müziği Devlet Konservatuvarı
 • Spor Bilimleri Fakültesi

 

Dil Hazırlık Muafiyet Sınav Tarihi ve Yeri:

Kısmen veya tamamen İngilizce eğitim veren programlar ile Filoloji hazırlık sınıfı olan programlara başvuruda bulunan öğrenciler için Muafiyet Sınavı 26/07/2017 (Çarşamba) günü saat 14:00’de Yabancı Diller Yüksekokulunda yapılacaktır.

Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu/Gölbaşı Yerleşkesi/ANKARA